4. Uluslararası Nurten Aksugür En İyi Kavram İletişimi Öğrenci Yarışması

PROJECT NAME / PROJE ADI

Layer Poshtel: Polypheny – Journey Between Layers

Katman Poshtel: Çok Katmanlılık – Katmanlar Arası Yolculuk

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Mihriban DEMİRCAN

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

Since the project area, located in the Basmane region of Izmir, has been affected by many cultures in history, historical analyzes were made in addition to environmental analyzes in the area at the beginning of the project. The city plans of the region, which hosted many civilizations in different historical processes, were examined and the ‘multi-layered’ relationship in the sources became the focal point. While adapting this layer relationship to the design, the rectangular shape of the building due to its structure was considered as a template, and gallery space was designed in the center of the main mass, and the existing building was considered as two different blocks. In this way, it was possible to bring the natural light, which could not reach the interior of the building sufficiently, to the interior spaces due to the closed two wide side facades of the building. Afterward, the codes and heights of the masses obtained were differentiated and the relation of ‘different layers’ was created. Ramps are designed to connect the areas in the two blocks representing different layers, and in this way, the user is given the impression of traveling between the layers. Thus, the approach of ‘from the layers of the region to the layers of the space’, which is the main idea that guides the project, has been applied at every stage of the design.

İzmir’in Basmane bölgesinde yer alan proje alanının tarihte birçok kültürden etkilenmiş olması nedeniyle, proje başlangıcında alandaki çevresel analizlerin yanı sıra tarihsel analizler de yapılmıştır. Farklı tarihsel süreçlerde birçok medeniyete ev sahipliği yapan bölgenin şehir planları incelenmişi ve kaynaklardaki ‘çok katmanlı’ ilişki odak noktası haline gelmiştir. Elde edilen bu katman ilişkisi tasarıma uyarlanırken, yapının strüktürü dolayısıyla sahip olduğu dikdörtgen şekil bir şablon olarak ele alınmış ve ana kütlenin merkezinde bir galeri boşluğu tasarlanarak mevcut yapı iki farklı blok olarak düşünülmüştür. Bu yolla yapının iki geniş yan cephesinin kapalı olması nedeniyle yapının iç kısımlarına yeterince ulaşamayan doğal ışığın iç mekânlara ulaştırılması mümkün olmuştur. Sonrasında elde edilen kütlelerin kodları ve yükseklikleri farklılaştırılarak ‘farklı katmanlar’ ilişkisi yaratılmıştır. Farklı katmanları temsil eden iki blokta yer alan alanları birbirine bağlamak için rampalar tasarlanmış ve bu yolla kullanıcıya katmanlar arasında yolculuk yapıyormuş izlenimi verilmiştir. Böylelikle projeye yön veren ana fikir olan  ‘bölgenin katmanlarından mekânın katmanlarına’ yaklaşımı tasarımın her aşamasında uygulanmıştır.