Architectural Design V

          

COURSE / DERS

ARCH 4410

Architectural Design V

Mimari Tasarım V

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Yenal AKGÜN, Seçkin KUTUCU, Mauricio Gabriel MORALES BELTRAN, Özlem Erkaslan, Berna YAYLALI YILDIZ, Didem ÖZDEL, Gökhan ÇELİKAĞ

 

STUDENT / ÖĞRENCİLER
Gonca ŞEKERLİ

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

Walls -no matter their initial purpose of existence, are meant to establish and protect a hierarchy between groups of people, thus created physically and conceptually identifiable dichotomies such as ‘front-back’; ‘primary-secondary’; ‘privileged and disadvantaged’. Starting from the very early history of architecture walls became a direct way to define spaces and enclosures to allow the inhabitants to manifest their ‘position’ over ‘nature’. Higher and stronger walls symbolized the power mechanism to control the surrounding territories. Changing the motto of our time urges us to question walls as barriers and power mechanisms. On the other hand, they are part of the city memory, thus any physical intervention on them also breaks out the continuity of social memory. This semester “Breaking the Wall Unit” will look at the phenomenon of walls as the symbols of hierarchy and will explore urban strategies and architectural solutions to ‘demolish’ the asymmetric power relations and simultaneously accepting the timeless challenge of our discipline, which is mediating between change and memory.

The project aims to break the wall at a certain point and connect the areas of poor interaction with the bridge and community center. This bridge which lies on the noise and busy street and opens to the surrounding green areas will provide an uninterrupted circulation area for the public. It will create a link that makes city life easier.

Duvarlar -varoluş amaçları ne olursa olsun, insan grupları arasında bir hiyerarşi kurmayı ve korumayı amaçlar, böylece ‘ön-arka’, ‘birincil ikincil’, ‘ayrıcalıklı ve dezavantajlı’ gibi fiziksel ve kavramsal olarak tanımlanabilir ikilikler yaratır. Mimarinin çok erken tarihinden başlayarak, duvarlar, sakinlerin ‘doğa’ üzerindeki ‘konumlarını’ ortaya koymalarına sağlamak için alanları ve çevreleri tanımlamanın doğrudan bir yolu haline gelmiştir. Daha yüksek ve daha güçlü duvarlar, çevredeki bölgeleri kontrol eden güç mekanizmasını simgelerler. Zamanımızın değişen mottosu, duvarları birer engel ve güç mekanizması olarak sorgulanabilir. Ayrıca duvarlar kent belleğinin bir parçasıdırlar, dolayısı ile onlara yapılacak herhangi bir fiziksel müdahale toplumsal belleğin sürekliliğini de bozabilir. Bu dönem “Duvarı Kıranlar Birimi”, duvarlar olgusunu hiyerarşinin sembolü olarak ele alacak ve asimetrik güç ilişkilerini ‘yıkmak’ için kentsel stratejiler ve mimari çözümler keşfedecek ve aynı zamanda disiplinimizin değişim ve hafıza arasındaki zamansız meydan okumasını kabul edecek.

Proje, duvarı belli bir noktada kırmayı ve etkileşimin zayıf olduğu alanları köprü ve toplum merkezi ile birleştirmeyi amaçlıyor. Gürültülü ve işlek cadde üzerinde bulunan ve çevredeki yeşil alanlara açılan bu köprünün, halka kesintisiz bir sirkülasyon alanı sağlaması planlanmıştır. Bu sayede şehir hayatını kolaylaştıran bir bağlantı oluşturulacaktır.