Architectural Geometry and Drawing

COURSE / DERS

ARCH 1113

Architectural Geometry and Drawing

Mimari Geometri ve Çizim

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Feray MADEN, Pınar KILIÇ, Aysu PÜSKÜLCÜ AYDIN, Özge ŞAHİN, Egemen TAMCI

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Ertuğrul AYDIN, Gökçe DEDE, Erkan TOKER, Benay DİŞBUDAK, Pınar GÜREL

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

The aim of this course is to introduce students to the fundamental principles of architectural geometry, the basic techniques used for generating and transforming geometric shapes, and the descriptive geometry by the methods of drawing and 3D modelling. It is also intended to improve the students’ perception skills of geometric forms two-and three-dimensionally. This course covers

 • Projections: orthographic projection, axonometric projection and perspective drawings
 • Planar Transformations: Tessellation
 • Rotational Surfaces
 • Translational Surfaces
 • Ruled Surfaces
 • Polyhedral Surfaces

Bu ders öğrencilere mimari geometrinin temel ilkelerini, geometrik şekillerin üretilmesi ve dönüştürülmesinde kullanılan temel teknikleri ve çizim ve üç boyutlu modelleme yöntemleriyle tanımlayıcı geometriyi tanıtmayı amaçlamaktadır. Ayrıca öğrencilerin geometrik formları iki ve üç boyutlu olarak algılama becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu ders şunları kapsar:

 • Projeksiyonlar: Ortografik İzdüşüm, Aksonometrik İzdüşüm ve Perspektif Çizimler
 • Düzlemsel Dönüşümler: Tesselasyon
 • Dönel Yüzeyler
 • Dönüşümsel Yüzeyler
 • Kurallı Yüzeyler
 • Çok Yüzlü Yüzeyler