Architectural Design IV

COURSE / DERS

ARCH 3320

Architectural Design IV

Mimari Tasarım IV

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Eray BOZKURT, Ebru ALAKAVUK, Başak KUNDAKÇI KOYUNBABA, Arzu CİLASUN KUNDURACI, Zeynep Ünal ÇAĞATAY, Gülçin KABAÇAM, S.Gizem ÖZMEN, İlknur UYGUN

 

STUDENT / ÖĞRENCİLER
Mert EFENDİOĞLU

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

Extreme disasters like earthquakes have made it clear that despite advances in disaster preparedness, we remain vulnerable to such events.

Communities cannot effectively reduce their risks and vulnerabilities if they do not incorporate future extreme events and other climate change impacts into their planning before, during, and after a disaster, as well as into their daily decision-making.

The project may consider local response plans and emergency preparedness measures for targeted social groups. The project can propose flexible spaces, adaptive reuse, and transformation of areas to support the main strategy. The studio aimed to achieve the following objective:

– Create multiple examples of modern disaster response that apply science-based and forward-thinking risk analysis to address recovery, resilience, and revitalization needs.

– Leave a legacy of institutionalizing, the implementation of thoughtful, sound, and resilient approaches to address future risks.

– Provide resources to help communities plan and implement recovery actions that will make them more resilient to future extreme weather events, natural disasters, or other shocks, while improving the quality of life for existing communities.

– Extensively engage community stakeholders to inform them about disaster impacts and develop pathways to resilience-based solutions.

The project aims to integrate the community into the disaster management phases for the earthquake. The project was inspired by the ancient roman forum concept in order to bring the community. There are a few public forums that have different functions. Space frame structure provides a large, uninterrupted space required by public forums. Also, thermochromic glazing and ventilated coating systems are used in the facade for sustainability.

Depremler gibi şiddetli afetler, afete hazırlık konusundaki ilerlemelere rağmen bu tür olaylara karşı savunmasız kaldığımızı açıkça ortaya koydu.

Topluluklar, gelecekteki şiddetli olayları ve diğer iklim değişikliği etkilerini bir afet öncesi, sırası ve sonrasındaki planlamalarına ve günlük karar alma süreçlerine dahil etmezlerse, risklerini ve kırılganlıklarını etkin bir şekilde azaltamazlar.

Proje, hedeflenen sosyal gruplar için yerel müdahale planlarını ve acil durum hazırlık önlemlerini dikkate alır. Proje, ana stratejiyi desteklemek için esnek alanlar, uyarlanabilir yeniden kullanım ve alanların dönüştürülmesini önerir. Stüdyo aşağıdaki hedefe ulaşmayı amaçladı:

– Kurtarma, dayanıklılık ve yeniden canlandırma ihtiyaçlarını ele almak için bilime dayalı ve ileri görüşlü risk analizi uygulayan birden fazla modern afet müdahalesi örneği oluşturmak.

– Gelecekteki riskleri ele almak için kurumsallaşma, düşünceli, sağlam ve esnek yaklaşımların uygulanması mirası bırakmak.

– Toplulukların gelecekteki şiddetli hava olaylarına, doğal afetlere veya diğer şoklara karşı daha dirençli olmalarını sağlarken mevcut toplulukların yaşam kalitesini iyileştirecek kurtarma eylemlerini planlamasına ve uygulamasına yardımcı olacak kaynaklar sağlamak.

– Afet etkileri hakkında onları bilgilendirmek ve dayanıklılığa dayalı çözümlere giden yollar geliştirmek için topluluk paydaşlarını kapsamlı bir şekilde meşgul etmek.

Proje, toplumu deprem için afet yönetimi aşamalarına entegre etmeyi amaçlamaktadır. Proje, topluluğu bir araya getirmek için antik roma forumu konseptinden ilham aldı. Farklı işlevlere sahip birkaç genel forum vardır. Uzay kafes sistemi kullanılan yapı, halka açık forumların ihtiyaç duyduğu geniş, kesintisiz bir alan sağlar. Ayrıca cephede sürdürülebilirlik için termokromik cam ve havalandırmalı kaplama sistemleri kullanılmaktadır.