Architectural Design II

           

 

COURSE / DERS

ARCH 2210

Architectural Design I

Mimari Tasarım I

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Ahenk YILMAZ, Wilhelm NEUSSER, Yelin DEMİR ALTINTAŞ, Arda AĞIRBAŞ, Mathieu PADERNANA

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Berkehan TAŞKIN

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

Students were expected to develop two different projects throughout the semester. The second project of the semester, which is the final project, is to design a “co-living” and/or “co-working” space for a group of social media influencers. Students were expected to keep the influencer in their first project of the semester and choose 3 more influencers of their group friends to work with. The project had to provide these influencers with their own spaces as well as common gathering and activity areas for their collective usage and for the public. They created a scenario defining how these people (with their families/spouses/significant others) interact with their “colleagues” and their followers in this area and how they create and define their own spaces. The program was developed by the students, but it had to include the following open, semi-open, and closed spaces, (1) influencers’ own spaces, (2) temporary living units for the visitors (3 differently organized units, i.e. for one person, two and three), (3) activity spaces open to public use (Activities will be defined according to scenario), (4) multi-purpose gathering space, (5) spaces for administrative work, (6) service spaces (toilets, storage, etc.). The total closed area was expected to be around 650 square meters.

The main approach of the project designing common spaces where sports and dance(movement) combine with games (stability). In this way, movement becomes more interesting and the project will provide more active lifestyle for the gamers who generally have a passive lifestyle. The spatial solution of the project is to design open, semi-open and closed transition areas consisting of interactive digital walls with the help of AR and VR technologies that enable visitors to transition from passiveness to activity. In addition, in order to remove the boundaries with influencers and visitors, it was supported by surveillance points provided from the private part to make this planned change controllable by influencers.

Öğrencilerden dönem boyunca iki farklı proje geliştirmeleri beklenmiştir. Final projesi olan yarıyılın ikinci projesi, bir grup sosyal medya fenomeni için “birlikte yaşama” ve/veya “birlikte çalışma” alanı tasarlamaktır. Öğrencilerden dönemin ilk projelerinde tasarladıkları fenomen karakterini tutmaları ve birlikte çalışacakları grup arkadaşlarından 3 fenomen daha seçmeleri beklenmiştir. Proje, bu fenomenlere kendi mekanlarının yanı sıra toplu kullanımları ve kamu için ortak toplanma ve aktivite alanları sağlanacak şekilde kurgulanmıştır. Öğrenciler, bu kişilerin (aileleri/eşleri/önemli kişilerle) bu alandaki “meslektaşları” ve takipçileriyle nasıl etkileşime girdiklerini ve kendi alanlarını nasıl oluşturup tanımladıklarını tanımlayan bir senaryo oluşturdular. Program öğrenciler tarafından geliştirilmiştir, ancak yazının devamında belirtilen açık, yarı açık ve kapalı alanları; (1) etkileyicilerin kendi alanlarını, (2) ziyaretçiler için geçici yaşam birimlerini (3 farklı organize edilmiş birim, yani bir kişi, iki ve üç), (3) kamu kullanımına açık etkinlik alanları (Aktiviteler senaryoya göre tanımlanacaktır), (4) çok amaçlı toplanma alanı, (5) idari çalışma alanları, (6) hizmet alanları ( tuvalet, depo vb.) toplam kapalı alan yaklaşık 650 metrekare olacak şekilde sağlaması beklenmiştir.

Projenin ana yaklaşımı, spor ve dansın (hareket) oyunlarla (istikrar) birleştiği ortak alanlar tasarlamaktır. Bu sayede hareket daha ilgi çekici hale geliyor ve proje genellikle pasif bir yaşam tarzına sahip oyuncular için daha aktif bir yaşam tarzı sunacaktır. Projenin mekansal çözümü, ziyaretçilerin pasif yaşam tarzından aktif yaşama geçişini sağlayan AR ve VR teknolojileri yardımıyla interaktif dijital duvarlardan oluşan açık, yarı açık ve kapalı geçiş alanları tasarlamaktır. Ayrıca influencerlar ve ziyaretçilerle olan sınırları kaldırmak için özel bölümden sağlanan gözetleme noktaları ile bu planlı değişikliğin influencerlar tarafından kontrol edilebilir hale getirilmesi amaçlanmıştır.