Basic Design in Architecture I

                      

COURSE / DERS

ARCH 1110

Basic Design in Architecture I

Mimarlıkta Temel Tasarım I

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

İpek EK, Pınar KILIÇ, Zeynep BAVUNOĞLU, Aysu PÜSKÜLCÜ AYDIN

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Bengisu ŞENGÜN

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

ARCH 1110 Basic Design in Architecture I is a compulsory studio course given in the first semester of the architectural curriculum. The main aim of the studio is to introduce students to the culture and practices of design and help them explore and experience the fundamental approaches, skills, and knowledge of the field. Students learn basic design elements such as form, color, texture, structure, light, and material while conducting critical studies in relevant concepts such as perception, narrative, and temporality. Here, the aim is to help students gain a critical understanding of design, generate unique design approaches, and develop ways to realize them through systemic thinking and decision-making processes. Within this scope, throughout the term, the students have worked on the composition and Gestalt principles, planimetric and volumetric organizations, guidelines, pattern, and modular language, composition design in both 2D and 3D as well as their analyses. In the midterm, they have studied the construction of a pattern language in 2D by designing geometric modules to understand the relationships between the parts and the whole. They have converted the patterns into the 2D composition in the consecutive assignment by utilizing a composition principle, color scheme, and visual texture; and examined the changes by the addition of the z-direction into the 2D composition, in the relief assignment, again by utilizing the composition principle, color scheme, depth, and volumetric subtractions. In the final, they have worked in a volume and transferred the relief composition into the volumetric one by utilizing the composition principle, color scheme, materialistic qualities (transparency, translucency, and opaqueness), and sub-volumes defined continuously by the solid, planar, and linear elements.

Temel Tasarım I, mimarlık müfredatının birinci döneminde verilen zorunlu bir stüdyo dersidir. Stüdyonun temel amacı, öğrencileri tasarım kültürü ve uygulamalarıyla tanıştırmak ve alandaki temel yaklaşımları, becerileri ve bilgileri keşfetmelerine ve deneyimlemelerine yardımcı olmaktır. Öğrenciler algı, anlatı, zamansallık gibi ilgili kavramlarda eleştirel çalışmalar yaparken biçim, renk, doku, yapı, ışık, malzeme gibi temel tasarım öğelerini öğrenirler. Burada amaç, öğrencilerin eleştirel bir tasarım anlayışı kazanmalarına, özgün tasarım yaklaşımları oluşturmalarına ve bunları sistematik düşünme ve karar verme süreçleri aracılığıyla gerçekleştirmenin yollarını geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu kapsamda öğrenciler dönem boyunca kompozisyon ve Gestalt ilkeleri, planimetrik ve hacimsel organizasyonlar, yönergeler, desen ve modüler dil, kompozisyon tasarımı ve analizlerinin yanı sıra iki ve üç boyut üzerinde çalışmışlardır. Ara sınavda, parçalar ve bütün arasındaki ilişkileri anlamak için geometrik modüller tasarlayarak iki boyutlu bir kalıp dilinin oluşturulmasını incelediler. Bir kompozisyon ilkesi, renk şeması ve görsel doku kullanarak desenleri ardışık atamada iki boyutlu kompozisyona dönüştürdüler; ve rölyef atamasında, yine kompozisyon ilkesi, renk şeması, derinlik ve hacimsel çıkarmaları kullanarak, iki boyutlu kompozisyona z-yönü ekleyerek değişiklikleri inceledi. Finalde ise bir hacimde çalışmışlar ve kompozisyon ilkesini, renk şemasını, materyalist niteliklerini (şeffaflık, yarı saydamlık ve opaklık) ve katı, düzlemsel ve doğrusal elemanların sürekli olarak tanımladıkları alt hacimleri kullanarak rölyef kompozisyonunu hacimsel kompozisyona aktarmışlardır.