Architectural Design IV

COURSE / DERS

ARCH 3320

Architectural Design IV

Mimari Tasarım IV

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Eray BOZKURT, Ebru ALAKAVUK, Başak KUNDAKÇI KOYUNBABA, Arzu CİLASUN KUNDURACI, Zeynep Ünal ÇAĞATAY, Gülçin KABAÇAM, S.Gizem ÖZMEN, İlknur UYGUN

 

STUDENT / ÖĞRENCİLER
Barış UZYILDIRIM

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

Extreme disasters like earthquakes have made it clear that despite advances in disaster preparedness, we remain vulnerable to such events.

Communities cannot effectively reduce their risks and vulnerabilities if they do not incorporate future extreme events and other climate change impacts into their planning before, during, and after a disaster, as well as into their daily decision-making.

The project may consider local response plans and emergency preparedness measures for targeted social groups. The project can propose flexible spaces, adaptive reuse, and transformation of areas to support the main strategy. The studio aimed to achieve the following objective:

– Create multiple examples of modern disaster response that apply science-based and forward-thinking risk analysis to address recovery, resilience, and revitalization needs.

– Leave a legacy of institutionalizing, the implementation of thoughtful, sound, and resilient approaches to address future risks.

– Provide resources to help communities plan and implement recovery actions that will make them more resilient to future extreme weather events, natural disasters, or other shocks, while improving the quality of life for existing communities.

– Extensively engage community stakeholders to inform them about disaster impacts and develop pathways to resilience-based solutions.

The project aims to create a community center in Bayraklı that prepares people for the earthquake and its post effects. All the masses related to the different phases of the disaster are connected with platforms to allow easy circulation. Bamboo and fabrics provide a lighter and sustainable approach to the façade and the shelters with creating sun protection and privacy while providing a visual connection with the outside.

Depremler gibi şiddetli afetler, afete hazırlık konusundaki ilerlemelere rağmen bu tür olaylara karşı savunmasız kaldığımızı açıkça ortaya koydu.

Topluluklar, gelecekteki şiddetli olayları ve diğer iklim değişikliği etkilerini bir afet öncesi, sırası ve sonrasındaki planlamalarına ve günlük karar alma süreçlerine dahil etmezlerse, risklerini ve kırılganlıklarını etkin bir şekilde azaltamazlar.

Proje, hedeflenen sosyal gruplar için yerel müdahale planlarını ve acil durum hazırlık önlemlerini dikkate alır. Proje, ana stratejiyi desteklemek için esnek alanlar, uyarlanabilir yeniden kullanım ve alanların dönüştürülmesini önerir. Stüdyo aşağıdaki hedefe ulaşmayı amaçladı:

– Kurtarma, dayanıklılık ve yeniden canlandırma ihtiyaçlarını ele almak için bilime dayalı ve ileri görüşlü risk analizi uygulayan birden fazla modern afet müdahalesi örneği oluşturmak.

– Gelecekteki riskleri ele almak için kurumsallaşma, düşünceli, sağlam ve esnek yaklaşımların uygulanması mirası bırakmak.

– Toplulukların gelecekteki şiddetli hava olaylarına, doğal afetlere veya diğer şoklara karşı daha dirençli olmalarını sağlarken mevcut toplulukların yaşam kalitesini iyileştirecek kurtarma eylemlerini planlamasına ve uygulamasına yardımcı olacak kaynaklar sağlamak.

– Afet etkileri hakkında onları bilgilendirmek ve dayanıklılığa dayalı çözümlere giden yollar geliştirmek için topluluk paydaşlarını kapsamlı bir şekilde meşgul etmek.

Proje, Bayraklı’da insanları depreme ve deprem sonrası etkilerine hazırlayan bir toplum merkezi oluşturmayı hedeflemiştir. Afetin farklı evreleriyle ilgili tüm kitleler, dolaşım kolaylığı sağlamak için platformlarla birbirine bağlanmıştır. Bambu ve kumaşlar, dış cephe ile görsel bir bağlantı sağlarken, güneş koruması ve mahremiyet yaratarak cepheye ve siperlere daha hafif ve sürdürülebilir bir yaklaşım sağlar.