Architectural Design II

             

COURSE / DERS

ARCH 2220

Architectural Design II

Mimari Tasarım II

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Ahenk YILMAZ, Wilhelm NEUSSER, Yelin DEMİR ALTINTAŞ, Arda AĞIRBAŞ, Mathieu PADERNANA

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Alphan KÖPRÜLÜ

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

Students were expected to develop two different projects throughout the semester. The second project of the semester, which is the final project, is to design a “co-living” and/or “co-working” space for a group of social media influencers. Students were expected to keep the influencer in their first project of the semester and choose 3 more influencers of their group friends to work with. The project had to provide these influencers with their own spaces as well as common gathering and activity areas for their collective usage and for the public. They created a scenario defining how these people (with their families/spouses/significant others) interact with their “colleagues” and their followers in this area and how they create and define their own spaces. The program was developed by the students, but it had to include the following open, semi-open, and closed spaces, (1) influencers’ own spaces, (2) temporary living units for the visitors (3 differently organized units, i.e. for one person, two and three), (3) activity spaces open to public use (Activities will be defined according to scenario), (4) multi-purpose gathering space, (5) spaces for administrative work, (6) service spaces (toilets, storage, etc.). The total closed area was expected to be around 650 square meters.

This project is a co-living and co-working area for 4 influencers. It contains separate living units for permanent users, the influencers, and also 3 living units for the guests. Each living unit has got a view and small garden potentials. Also, we have a private garden and pools for influencers.

Öğrencilerden dönem boyunca iki farklı proje geliştirmeleri beklenmiştir. Final projesi olan yarıyılın ikinci projesi, bir grup sosyal medya fenomeni için “birlikte yaşama” ve/veya “birlikte çalışma” alanı tasarlamaktır. Öğrencilerden dönemin ilk projelerinde tasarladıkları fenomen karakterini tutmaları ve birlikte çalışacakları grup arkadaşlarından 3 fenomen daha seçmeleri beklenmiştir. Proje, bu fenomenlere kendi mekanlarının yanı sıra toplu kullanımları ve kamu için ortak toplanma ve aktivite alanları sağlanacak şekilde kurgulanmıştır. Öğrenciler, bu kişilerin (aileleri/eşleri/önemli kişilerle) bu alandaki “meslektaşları” ve takipçileriyle nasıl etkileşime girdiklerini ve kendi alanlarını nasıl oluşturup tanımladıklarını tanımlayan bir senaryo oluşturdular. Program öğrenciler tarafından geliştirilmiştir, ancak yazının devamında belirtilen açık, yarı açık ve kapalı alanları; (1) etkileyicilerin kendi alanlarını, (2) ziyaretçiler için geçici yaşam birimlerini (3 farklı organize edilmiş birim, yani bir kişi, iki ve üç), (3) kamu kullanımına açık etkinlik alanları (Aktiviteler senaryoya göre tanımlanacaktır), (4) çok amaçlı toplanma alanı, (5) idari çalışma alanları, (6) hizmet alanları ( tuvalet, depo vb.) toplam kapalı alan yaklaşık 650 metrekare olacak şekilde sağlaması beklenmiştir.

Bu proje, 4 fenomen için ortak yaşam ve çalışma alanı olarak kurgulanmıştır. Kalıcı kullanıcılar olan fenomenler için ayrı yaşam birimleri ve ayrıca misafirler için 3 yaşam birimi içerir. Her yaşam birimi manzaraları olan küçük bahçe potansiyellerine sahiptir. Ayrıca, influencerlar için özel bir bahçe ve havuzlar mevcuttur.